قوانین مجموعه آبسار

1-ورود هرگونه دوربین و موبایل و تجهیزات تصویر برداری به داخل مجموعه اکیدأ ممنوع است.در صورت مشاهده ضمن اخذ تجهیزات شخص خاطی به نیروی انتظامی معرفی خواهد شد.

2-ورود هرگونه وسیله بازی مثل توپ والیبال و……… به مجموعه ممنوع است.

3-ورود هرگونه مواد غذایی و آشامیدنی بداخل مجموعه ممنوع است.

4-مراجعین محترم حتمأ می بایست از لباس شنای استاندارد استفاده نمایند.

5-دویدن و شوخی کردن در داخل مجموعه مطاقأ ممنوع می باشد.

6-ورود کودکان زیر 5 سال بداخل مجموعه ممنوع است.

 

اسکرول به بالا