(شنبه ها بانوان تعطیل است

(شنبه ها سانس آقایان 20الی24)

ساعت کاری مجموعه آبی آبسار در سال 1397

 روزهای زوجروزهای فردجمعه ها
اقایان18 الی 2420 الی 249 الی 14
بانوان9 الی 159 الی 1916 الی 21
اسکرول به بالا